โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๔

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

๒. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ)

๓. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริงและพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติต่อไป

๔. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เงื่อนไขและกติกาในการประกวด

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

     ๑. เป็นนิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได้ แต่สมาชิกของแต่ละทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยนิสิต-นักศึกษาต้องมีคำรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่

     ๒. สมัครเป็นทีม สมาชิกทีมละ ๓-๑๐ คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน โดยห้ามมิให้นักศึกษามีชื่ออยู่เกินกว่า ๑ ทีม หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แต่อาจารย์ ๑ คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้มากกว่า ๑ ทีม

     ๓. แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม

๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

     ๑. ผลิตผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ) ภายใต้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ที่โครงการกำหนดให้ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที(รวมไตเติ้ล และ เครดิตตอนท้ายวีดีโอ)

     ๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

     ๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรหลีกเลี่ยงภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

     ๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่นๆ มาก่อน หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนำมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ หรือเรียกรางวัลคืนทันที

     ๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลวิดีโอ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

     ๖. ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำหรือรูปแบบในการนำเสนอ

     ๗. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น

     ๘. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด

๓. วิธีการสมัคร กำหนดวัน และสถานที่ส่งผลงาน

     ๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร เงื่อนไข และกติกาการประกวด ได้ที่ www.toplinedigital.co.th ได้ตั้งแต่ วันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรอกเอกสาร และเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน

     ๒. ส่งผลงานมิวสิควิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที (รวมไตเติ้ล และ เครดิต) ในรูปแบบ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4 ความละเอียด 720p ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) มาตรฐาน ใส่แผ่น DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๓ แผ่น บรรจุกล่อง พร้อมปกระบุรายละเอียดของทีม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี

     ๓. กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่นก่อนส่งเข้าประกวด หาก DVD ที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเปิดรับชมได้ ผลงานของท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพิจารณาการประกวด

     ๔. ส่งผลงาน พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนที่เข้าร่วมทีม ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทางดังนี้
     ๔.๑) ส่งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๘:๐๐ น. ได้ที่บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด เลขที่ ๒๐๙ ซอยรามคำแหง ๒๑ (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๘๓๘๒๐ แฟกซ์ ๐๒-๓๑๘๖๒๙๒
     ๔.๒) ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

๔. กำหนดการโครงการ

       ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ วันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันศุกร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

       ๒. เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

       ๓.นำผลงานขึ้นเผยแพร่ทาง Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพื่อเก็บคะแนนตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

       ๔.ปรับแสดงผลอันดับบน Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสัปดาห์

       ๕.ประกาศผล / มอบรางวัล และจัดฉายมิวสิควิดีโอที่ได้รับรางวัล ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๕. เกณฑ์การคัดเลือก

       ๑.ผู้ชนะจะทำการคัดเลือกจากคะแนนการเข้าชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเก็บคะแนนเท่านั้น

       ๒.รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

         ๒.๑ โครงเรื่องภาพยนตร์มีความสอดคล้องกับเพลงที่เลือก และนำเสนอมุมมองแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์

         ๒.๒ ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกำหนดแนวคิด, การวางโครงเรื่อง, วิธีการเล่าเรื่อง, การสื่อความหมายด้านการแสดงและเสียง, การลำดับภาพ)

         ๒.๓ ความสมบูรณ์ด้านกระบวนการผลิต (การกำกับการแสดง, การถ่ายทำ, การตัดต่อ, เทคนิคพิเศษ)

         ๒.๔ ความสมบูรณ์ด้านคุณภาพผลงาน (ความคมชัดของภาพ, ความคมชัดของเสียง, การจัดวางอักษร)

๖. เงื่อนไขอื่นๆ

      ๑.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด แต่ห้ามใช้โปรแกรมเพิ่มยอดวิว หรือซื้อยอดวิวจากบุคคลที่ ๓ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการทำเพื่อทุจริตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

      ๒.ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

      ๓.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกติกาการประกวดของโครงการ

      ๔.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้

๗. รางวัลสำหรับการประกวด

      ๑.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 1 รางวัล

      ๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

      ๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

      ๔.รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

      ๕.รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

      ๖.รางวัลพิเศษ Best Advisor สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๗.รางวัลพิเศษ Best Support สำหรับสถาบันที่ให้นิสิต-นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๘.สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต-นักศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการทุกท่าน

      ๙.รางวัลใดที่มีผู้ได้รับมากกว่า ๑ ทีม ให้นำรางวัลนั้นมาเฉลี่ยแบ่งเท่า ๆ กัน

ดาวน์โหลด : เงื่อนไขและกติกาในการประกวด

ดาวน์โหลด : ใบสมัครโครงการ TDCA

ดาวน์โหลด : โปสเตอร์โครงการ TDCA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA)
บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด โทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๘ ๓๘๒๐ ต่อ ๕๑๓, โทรสาร ๐๒ ๓๑๘๖๒๙๒
เวปไซต์ : www.toplinedigital.co.th
อีเมล์ : thanee@toplinedigital.co.th