บริการ ท็อปไลน์ ดิจิตอล SMS : sms สำหรับสถานีวิทยุ, รายการวิทยุ, รายการเพลง
เป็นช่องทางที่สามารถเปิดโอกาสให้ DJ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ฟังรายการในลักษณะ
Real-Time Interactive ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม >